Nombres

1 : Ichi
2 : Ni
3 : San
4 : Chi OU Yon
5 : Go
6 : Roku
7 : Shichi
8 : Hashi
9 : Ku
10 : Jû
100 : Hyaku